Algemeen verkoopsvoorwaarden / Conditions des ventes.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1- Op alle aanbiedingen , bestellingen en overeenkomsten van CRYSTALNAILS BELGIUM zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2- Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3- Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken , in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4-Alle rechten en aanspraken , zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van CRYSTALNAILS BELGIUM worden bedongen , worden evenzeer bedongen ten behoeve van door CRYSTALNAILS BELGIUM ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2 - Aanbiedingen / Overeenkomsten
2.1 - Alle aanbiedingen van CRYSTALNAILS BELGIUM zijn vrijblijvend en CRYSTALNAILS BELGIUM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen , in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijk voorschriften noodzakelijk is . Zie ook artikel 3.6.
2.2 - Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door CRYSTALNAILS BELGIUM , zij is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden , tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd , deelt CRYSTALNAILS BELGIUM dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 3 - Prijzen en betalingen
3.1 - De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros , exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten , eventuele belastingen of andere heffingen , tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 - Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Belgie betreft , en binnen 21 dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Belgie betreft , tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 - Betaling kan geschieden per acceptgiro , vooruitbetaling of bij ontvangst per rembours. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro-respectievelijk bankrekening van CRYSTALNAILS BELGIUM.
3.4 - Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag . Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door CRYSTALNAILS BELGIUM bent u een bedrag van 25€ aan administratiekosten verschuldigd en indien CRYSTAL NAILS BELGIUM haar vordering ter incasso uitbesteedt , bent u tevens de incassokosten verschuldigd , welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn , onverminderd de bevoegdheid van CRYSTALNAILS BELGIUM om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen .
3.5 - Indien u met enige betaling in gebreke bent , is CRYSTALNAILS BELGIUM gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten , dan wel te ontbinden .
3.6 - Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan , bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door CRYSTALNAILS BELGIUM.
Artikel 4 - Levering
4.1 - De door CRYSTALNAILS BELGIUM opgegeven levertijden zijn slechts indicatief . Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden , tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat . U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is .
4.2 - De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud
5.1 - De eigendom van geleverde producten gaat pas over , indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan CRYSTALNAILS BELGIUM verschuldigd bent , heeft voldaan . het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
ARTIKEL 6 - Intellectuele en industriele eigendomsrechten
6.1 - U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door CRYSTALNAILS BELGIUM geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren .
6.2 - CRYSTALNAILS BELGIUM garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig ongeschreven intellectueel en /of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7 - Reclames en aansprakelijkheid
7.1 - U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is , dient u CRYSTALNAILS BELGIUM daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering , althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was , schriftelijk /email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 -Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden , heeft CRYSTALNAILS BELGIUM de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 - Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen , heeft u als particulier / ondernemer het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan CRYSTALNAILS BELGIUM te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is , waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Artikel 8 - Garantie
8.1 - Indien CRYSTALNAILS BELGIUM producten aan de afnemer levert , is zij nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop CRYSTALNAILS BELGIUM ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop CRYSTALNAILS BELGIUM ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden , doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor consumenten geldt een termijn van 30 dagen . Reclamaties welke door CRYSTALNAILS BELGIUM na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen , behoeven niet door CRYSTALNAILS BELGIUM in behandeling te worden genomen.
Artikel 9 - Bestellingen en communicatie
9.1 - Voor misverstaan , verminkingen , vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en CRYSTALNAILS BELGIUM , dan wel tussen zij en derden , voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en CRYSTALNAILS BELGIUM ,is zij niet aansprakelijk , tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van hen.
Artikel 10 - Overmacht
10.1Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten , heeft CRYSTALNAILS BELGIUM ingeval van overmacht het recht om , naar eigen keuze , de uitvoering van uw bestelling op te schorten , dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden , zulks door u dit schriftelijk mee te en zulks zonder dat CRYSTALNAILS BELGIUM gehouden is tot enige schadevergoeding ,tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn .
10.2 -Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan CRYSTALNAILS BELGIUM kan worden toegerekend , omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet , rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt .
Artikel 11 - Diversen
11.1 - Indien U aan CRYSTALNAILS BELGIUM schriftelijk opgave doet van een adres , is CRYSTALNAILS BELGIUM gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden , tenzij u aan CRYSTALNAILS BELGIUM schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 - Wanneer door CRYSTALNAILS BELGIUM gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan , laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van feit dat CRYSTALNAILS BELGIUM deze voorwaarden soepel toepast.
11.3 - Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met CRYSTALNAILS BELGIUM in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift , zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door CRYSTALNAILS BELGIUM vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling .
11.4 - CRYSTALNAILS BELGIUM is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestellingen gebruik te maken van derden.
Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 - Op alle rechten , verplichtingen , aanbiedingen , bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn , alsmede op deze voorwaarden , is uitsluitend Belgisch recht van toepassing .
12.2 - Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Belgie.
(Download the Terms and Conditions as a PDF document.)

Shopping cart

No items in shopping cart.
© 2010 - 2018 CRYSTAL NAILS PROVINCIE ANTWERPEN | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore